Jane & Stan: February 2017

Katie & Scott: September 2014

Rachel & Patrick: August 2014

Ben & Kayleigh: August 2012

Petra & Alan: July 2010

Petra & Alan: July 2010

Doro & Liam: July 2010

Doro & Liam: July 2010

Sue & Terry: July 2009

Sue & Terry: July 2009

Linda & David: October 2008

Linda & David: October 2008

Jen & Kev: September 2008

Jen & Kev: September 2008

Leslie & Stash: November 2007

Leslie & Stash: November 2007

Clair & Nigel: September 2006

Clair & Nigel: September 2006